Landbouw

De landbouw heeft al veel stappen gezet om de uitstoot van stoffen zoals ammoniak, fosfor en fijnstof te verminderen. Door beter bodem- en grondwaterpeilbeheer werkt de sector aan het efficiënter benutten van zoetwater en  het voorkomen van schade door wateroverlast en droogte. Ook bij het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen zijn stappen gezet. Voor een gezonde leefomgeving, een sterke natuur en een toekomstbestendige landbouw is echter meer nodig. Onder andere de landbouw, natuurbranche en drinkwaterbedrijven helpen mee en nemen maatregelen om de natuur te herstellen en water- en luchtkwaliteit te verbeteren. Zo loopt nu de aanpak piekbelasting en ook onderstaande maatregelen dragen bij aan het halen van de doelen.