Vergroten aantal uren weidegang

Status: ontwerpfase

Wat houdt de maatregel in?

Melkkoeien die meer uren in de wei staan zorgen voor minder stikstofuitstoot. Daarom is samen met sectorpartijen afgesproken om te streven naar een toename van 90 extra uren weidegang in 2021, en 180 extra uren weidegang per jaar vanaf 2022. 

Om dit te stimuleren is de pilot ‘Grip op Gras’ gestart in oktober 2021, waar 500 melkveehouders bij betrokken worden. Ook wordt weidegang gestimuleerd via groen onderwijs en scholing. Tot slot is verlengde weidegang opgenomen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). 

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met maximaal 3,7 mol per hectare per jaar. 

Wat is de stand van zaken?

De afspraken en doelstellingen gelden op sectorniveau. Dit betekent dat individuele ondernemers de ruimte hebben om te bepalen welke maatregelen in welke mate het beste op hun bedrijf van toepassing zijn. Het is aan de melkveesector om met elkaar te zorgen dat de doelstellingen in 2025 behaald worden. Jaarlijks zal worden bekeken hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen en of er aanpassingen nodig zijn. 

De komende periode vinden diverse pilots plaats om te testen wat het effect is van mogelijk verdergaande afspraken op de bedrijfsresultaten, diergezondheid, dierenwelzijn, klimaat en bodem. 

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Van de pilot ‘Grip op Gras’ kunnen alle melkveehouders gebruik maken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Stichting Weidegang.