Verplaatsingsregeling

Status: in voorbereiding

Wat houdt de maatregel in?

Op basis van deze regeling kunnen veehouders subsidie aanvragen voor het vrijwillig verplaatsen van het bedrijf naar een andere locatie. Deze bedrijven kunnen dan op een nieuwe plek dezelfde landbouwactiviteiten voortzetten. 

Wat levert het op?

Allereerst minder stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Daarnaast biedt het agrarisch ondernemers de mogelijkheid om het bedrijf op een andere locatie voort te zetten.

Wat is de stand van zaken?

Bedrijfsverplaatsing is een complex proces dat veel tijd vraagt. Voor financiële ondersteuning bij bedrijfsverplaatsing is een regeling in voorbereiding. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Meer informatie over de regeling volgt zo spoedig mogelijk.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

De regeling richt zich op bedrijven met een hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden en die hiermee vallen onder de landelijke aanpak piekbelasting. De exacte inhoud van de regeling is nog in ontwikkeling.