Subsidieregeling mestverdunnen op zandgrond

Status: beëindigd

Wat houdt de maatregel in?

 Bij het bemesten van het land komt ammoniak vrij. Om de ammoniakuitstoot te verminderen helpt het om in grasland op zandgrond de drijfmest toe te dienen met een zodenbemester. Dit wordt al toegepast in de praktijk. 

Verdere vermindering van de stikstofuitstoot is mogelijk door de mest te verdunnen met water, waardoor de (verdunde) mest beter kan infiltreren in de bodem. 

Wat levert het op?

Onderzoek heeft aangetoond dat deze maatregel niet de gewenste vermindering van stikstofneerslag bereikt. Er wordt gekeken naar een alternatief voor deze regeling.

Wat is de stand van zaken?

Uit onderzoek van de Wageningen University & Research naar het effect van toediening van verdunde drijfmest op zandgrond blijkt dat de maatregel niet zorgt voor een lagere stikstofuitstoot. Er wordt gekeken naar alternatieven voor deze maatregel. Lees hier meer over het onderzoek: Effect van toediening van verdunde drijfmest met een zodenbemester op grasopbrengst en ammoniak- en lachgasemissies op zandgrond | Rapport | Rijksoverheid.nl

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Momenteel wordt gekeken naar een alternatief voor deze regeling.