Subsidieregeling Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000

Status: Categorie 1 blijft niet langer open en sluit nog steeds om 31 mei 17:00. Voor Categorie 2 is de nieuwe sluitingsdatum 28 juni 2024  23:59. Voor Categorie 3 is de nieuwe sluitingsdatum 7 juni 2024  23:59.

Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen vanaf 2024 gebruik maken van de subsidieregeling Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000. Deze regeling ondersteunt bij het extensiveren van de bedrijfsvoering om de ammoniakemissie te verminderen. Daarmee verlagen zij tevens de stikstofuitstoot waarmee deze regeling ook voor melkveehouders die vallen onder de aanpak piekbelasting te gebruiken is.
In veenweidegebied is daarnaast subsidie mogelijk bij een geringe drooglegging van percelen grasland. En voor aanleg van waterinfiltratiesystemen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Wat houdt de maatregel in?

De subsidieregeling bestaat uit drie categorieën met elk eigen voorwaarden en budget:

  • Categorie 1: samenwerkingsverband vormen en een gebiedsplan maken.

Bij Categorie 1 krijgt u subsidie voor het opzetten van een samenwerkingsverband en het opstellen van een gebiedsplan tot maximaal € 40.000. Het gaat om een gebiedsplan in veenweidegebieden of in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

  • Categorie 2: geringere drooglegging en extensivering in veenweidegebieden

Bij Categorie 2 krijgt u elk jaar subsidie voor een geringere drooglegging in veenweidegebied. De drooglegging is van 1 april tot 1 oktober maximaal 20, 30 of 40 centimeter. De drooglegging is het verschil tussen de gemiddelde hoogte van het maaiveld van het graslandperceel en het waterpeil in het peilvak.
U ontvangt ook subsidie voor de investering in een waterinfiltratiesysteem en digitale grondwaterpeilbuizen in grasland in veenweidegebied. U kunt daarnaast elk jaar subsidie ontvangen voor extensivering van het melkveehouderijbedrijf in het veenweidegebied.

  • Categorie 3: extensivering in en rond stikstofgevoelige natura 2000 gebieden

Bij Categorie 3 krijgt u elk jaar subsidie voor extensivering van het melkveehouderijbedrijf in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het gaat om landbouwgrond in en rond Natura 2000-gebieden, tot 2500 meter rondom dit gebied. Dit doet u door het productie- en bemestingsvolume te verlagen op uw bedrijf. U verlaagt tot 100 of 150 kilogram stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf. Dit doet u bij voorkeur in combinatie met de verlengde weidegang volgens de eco-regeling.

Wat levert het op?

De regeling ondersteunt samenwerkingsprojecten bij de transitie van de landbouw in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden. De projecten dragen bij aan de volgende opgaven:

  • De klimaatopgave voor veenweidegebieden door het verhogen van de grondwaterstand in graslandpercelen.
  • De stikstofopgave in en rond stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden door het extensiveren van melkveehouderijbedrijven

Wat is de stand van zaken?

De regeling is in november 2023 gepubliceerd: Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden (rvo.nl).  Deze subsidie is langer open. Dit geldt voor categorie 2 en categorie 3. Voor categorie 2 is de nieuwe sluitingsdatum 28 juni 23:59. Voor categorie 3 is de nieuwe sluitingsdatum 7 juni 23:59. Categorie 1 blijft niet langer open en sluit nog steeds om 31 mei 17:00.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Deze subsidie is bedoeld voor gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden. Hierin werken grondeigenaren en -gebruikers (bijvoorbeeld landbouwers, agrarische collectieven en natuurorganisaties) samen aan maatregelen om de doelen te bereiken. In ieder  samenwerkingsverband zit ten minste één landbouwer. Meer informatie is te vinden op de website van RVO: Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden (rvo.nl)