Aanpak piekbelasting

Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. De ondernemer maakt zelf een keuze en kan hierbij gebruik maken van ondersteunende regelingen en extra begeleiding van een zaakbegeleider. 

De landelijke aanpak piekbelasting is aanvullend op de bestaande stikstofaanpak. Het kabinet wil met de aanpak de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden versneld terugdringen. Als piekbelastende bedrijven hun stikstofuitstoot fors verminderen, heeft dat direct effect op de hoeveelheid stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden. Op deze manier kan de natuur herstellen en ontstaat er op termijn ook weer ruimte voor vergunningverlening. Zoals voor het legaliseren van PAS-meldingen en vervolgens voor andere urgente maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Valt mijn bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting?

Bedrijven die met een locatie de meeste stikstofneerslag veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) vallen onder de aanpak piekbelasting. Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven. Ondernemers kunnen anoniem via de AERIUS Check nagaan of zij voldoen aan de drempelwaarde.  

AERIUS Check

Met de AERIUS Check kunt u anoniem berekenen wat de stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie is. Op deze manier kunt u nagaan of uw bedrijf voldoet aan de drempelwaarde voor de landelijke-beëindigingsregeling-veehouderij (Lbv) of de regelingen onder de aanpak piekbelasting. De ingevulde gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen en zijn niet beschikbaar voor de overheid. U vindt hier de handleiding AERIUS Check. Heeft u vragen over de AERIUS Check of wilt u hulp bij het invullen? Neem dan contact  op met de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12 of vraag een gesprek aan met een zaakbegeleider. De zaakbegeleider kan u ondersteunen bij het invullen van de AERIUS Check en kan meer informatie geven over de mogelijkheden binnen de aanpak piekbelasting. Lees hier hoe u een afspraak kunt maken met de zaakbegeleider.

Handmatig emissiecijfers invoeren
Het kabinet heeft op 30 oktober 2023 besloten dat voor een aantal emissiearme melkveestallen en volièrestallen aangepaste emissiecijfers gebruikt kunnen worden. Ondernemers met deze stallen kunnen een (nieuwe) berekening maken op basis van de aangepaste emissiefactoren. U kunt handmatig aangepaste emissiecijfers doorvoeren in AERIUS Check. Lees hier meer over dit besluit.

Opties voor de agrarische sector

Valt uw bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen. Naast vrijwillige beëindiging kunt u bijvoorbeeld ook omschakelen of extensiveren. Onderstaand vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden en de ondersteuning die de overheid daarbij biedt. Hiervoor zijn regelingen beschikbaar of nog in ontwikkeling.

Naast de regelingen en ondersteuning die u op deze website vindt, bieden sommige provincies ook aanvullende regelingen aan. Hiervoor kunt u terecht bij het subsidieloket van uw provincie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden in specifiek uw situatie? Een zaakbegeleider kan agrarisch ondernemers helpen bij het verzamelen van de benodigde informatie voor het maken van een passende keuze voor de toekomst van het bedrijf.

Ondernemingsplan

Het is voor ondernemers mogelijk om zelf met ideeën en voorstellen te komen die tot stikstofreductie leiden. Dit kan door het opstellen van een ondernemingsplan. Dit plan moet passen binnen de gebiedsopgaven en leiden tot een duurzaam toekomstperspectief. Ter ondersteuning van uw ondernemingsplan kunt u gebruik maken van de verschillende regelingen en de beschikbare ondersteuning. Een zaakbegeleider kan helpen bij het opstellen van dit plan en meer informatie geven over de mogelijkheden in specifiek uw situatie. Lees hier meer over het ondernemingsplan.

Maatregelen industrie

Het Rijk neemt contact op met de 28 industriële bedrijven die voldoen aan de landelijke drempelwaarde van de aanpak piekbelasting. Samen met deze bedrijven bekijkt het Rijk wat er nodig is om de stikstofneerslag terug te brengen. Bijvoorbeeld door vergunningen aan te scherpen of sneller te verduurzamen. Lees hier meer over de maatregelen voor de sector industrie.

Vragen of hulp nodig?

De stappen die nodig zijn om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen ingrijpend zijn voor ondernemers en betrokkenen. Het Rijk biedt daarom extra ondersteuning en de mogelijkheid om informatie op maat aan te vragen. U kunt op verschillende manieren hulp krijgen:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): voor vragen over de aanpak piekbelasting en de regelingen in de landbouw. RVO is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 tot 17:00 uur via: 088 - 042 42 42. Of kijk op Contact (rvo.nl)
  • Landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 van BIJ12: voor vragen over de AERIUS Check en vergunningverlening. Het informatiepunt is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 085 – 486 25 90. Of via het vragenformulier op: Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12
  • Zaakbegeleider: vraag een gesprek aan met een zaakbegeleider vanuit de overheid. Dit gesprek is gratis en op vrijwillige basis. De zaakbegeleider komt bij u langs en kan meer informatie geven over de mogelijkheden, de financiële regelingen en het vinden van de juiste ondersteuning. Via RVO kunt u digitaal of telefonisch een afspraak inplannen: 088 - 042 42 42 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 tot 17:00 uur).

Het kan zijn dat u in het verleden al grote stappen hebt gezet in het verduurzamen van uw veehouderij of dat uw bedrijf een rol speelt in het natuurbeheer. Ook dan kan uw bedrijf vallen onder de criteria van de landelijke aanpak piekbelasting. Wilt u aanvullende maatregelen nemen om uw bedrijf te verduurzamen en de stikstofuitstoot te verminderen? Een zaakbegeleider kan met u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Verduurzaming landbouw

Om ook in de toekomst gezonde bedrijven, sterke natuur en een vitaal landelijk gebied te behouden is verduurzaming nodig. Het is daarom van belang dat alle agrarische en industriële ondernemers nadenken over de toekomst van hun bedrijf en daar een eigen keuze in maken. Daarom zijn er verschillende regelingen beschikbaar die hulp kunnen bieden bij deze keuze.
Het kabinet biedt bedrijven binnen de aanpak piekbelasting extra mogelijkheden en ondersteuning om de stikstofuitstoot fors terug te brengen. Meedoen aan de aanpak is vrijwillig. Bedrijven die geen gebruik maken van de opties binnen de aanpak piekbelasting, kunnen later mogelijk wel te maken krijgen met verduurzamingseisen die voortkomen uit de opgaves voor natuur, water en klimaat. Een zaakbegeleider kan hierover met u meedenken en de mogelijkheden in kaart brengen.

Valt uw bedrijf niet onder de aanpak piekbelasting, maar wilt u wel de stikstofuitstoot verminderen? Ook dan zijn er verschillende regelingen, zoals de Lbv, om u te ondersteunen bij deze keuze. Kijk voor meer informatie op de website van RVO of neem telefonisch contact op met een adviseur van RVO: 088 - 042 42 42.