Verlagen ruw eiwitgehalte in veevoer

Status: uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Het aanpassen van veevoer kan de stikstofuitstoot verminderen. Dat kan door het ruw eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Het teveel aan eiwit dat de koe eet neemt de koe niet op en wordt vervolgens via de urine afgevoerd en omgevormd tot ammoniak, ofwel stikstof. Door slimmer en beter te voeren, neemt de ammoniakuitstoot af. Het ministerie en sectorpartijen zijn overeengekomen om op sectorniveau het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram per kilogram droge stof in 2025. Samen met partijen uit de landbouwsector worden afspraken gemaakt over het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het veevoer.

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met 18 tot 53 mol per hectare per jaar (dit is een ambtelijke inschatting).

Wat is de stand van zaken?

 Er zijn verschillende pilots gestart om te kijken hoe deze aanpassing van het veevoer er uit kan zien voor gangbare én biologische boeren.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) is subsidie beschikbaar voor ondersteuning door coaches. Deze coaches ondersteunen veehouders bij het nemen van maatregelen voor de verduurzaming van hun bedrijf waaronder het aanpassen van het veevoer.