Landbouw

De overheid streeft naar een sterke en toekomstbestendige landbouwsector. Het verduurzamen van de landbouw is hierbij belangrijk. Onder meer voor het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof, het verbeteren van de waterkwaliteit en natuurherstel. Voor agrarisch ondernemers die willen verduurzamen biedt de overheid ondersteuning.

Overheid en lokale partijen werken samen aan maatregelen voor een landelijk gebied waar de kwaliteit van het water goed is en waar planten en dieren kunnen voortbestaan. Een landelijk gebied waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. De bodem wordt nu te intensief gebruikt waardoor deze minder vruchtbaar wordt. Het water van de akkers wordt te snel afgevoerd, waardoor gewassen in droge zomers water tekortkomen. En er worden te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit zet de bestuiving van gewassen onder druk. De sector heeft al veel stappen gezet,  maar meer stappen zijn nodig om te werken aan een gezonde natuur, schoon water, een schone lucht en een toekomstbestendige landbouw.

Maatregelen

Met een pakket maatregelen werkt het kabinet toe naar een duurzame landbouwsector. De stappen die een agrariër kan en wil zetten zijn vaak afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Voor elke situatie zijn verschillende regelingen en instrumenten beschikbaar die hieraan kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het omschakelprogramma duurzame landbouw.

Kringlooplandbouw

De agrarische sector heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet op het gebied van verduurzaming. De Nederlandse landbouwsector is daarmee al op de goede weg. De overstap naar kringlooplandbouw, met zorgvuldig gebruik van alles wat de natuur te bieden heeft, is de toekomst. Hierbij gooien we niets meer weg en zijn mest en andere reststromen een kostbaar goed in plaats van een afvalproduct. Inspiratie en initiatieven voor kringlooplandbouw zijn te vinden op het Platform Kringlooplandbouw.

Lees meer over deze maatregelen voor Landbouw