Stalmaatregelen

Status: ontwerpfase

Wat houdt de maatregel in?

Deze maatregel is gericht op het aanscherpen van de normen voor de emissie (uitstoot) van ammoniak uit nieuwe en bestaande stallen.
Via een subsidieregeling voor vermindering van emissies vanuit stallen (Sbv) komt subsidie beschikbaar voor ondersteuning van veehouders bij het doorvoeren van de benodigde aanpassingen in de bedrijfsvoering. 

Wat levert het op?

Deze maatregel draagt bij aan het verminderen van de stikstofuitstoot.  De exacte reductie is afhankelijk van de beschikbare technieken en de effectiviteit daarvan in de praktijk.

Wat is de stand van zaken?

Over de aanscherping van de emissienormen voor ammoniak uit nieuwe en bestaande stallen is overleg met de sector en andere overheden. Bij de uitwerking moet rekening gehouden worden met een aantal relevante ontwikkelingen, zoals gerechtelijke uitspraken en rapporten over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen in de praktijk. Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze invulling van deze maatregel en de ondersteuning van veehouders bij de benodigde aanpassingen wordt daarover gecommuniceerd.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van deze maatregel en de ondersteuning van veehouders daarbij wordt daarover gecommuniceerd.