Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Emissies uit stal en mestopslag worden verminderd door mest te verwerken. Dit gaat vooral om de emissie van ammoniak en methaan. Door mest centraal te verwerken kan de landelijke uitstoot van ammoniak en methaan beperkt worden. De mest wordt dan op een centrale locatie verwerkt, waar emissies worden afgevangen. De verwerkte meststoffen kunnen dan kunstmest vervangen of worden geëxporteerd naar andere landen. 

Door de mest snel van het bedrijf af te voeren en op een centrale locatie te verwerken tot hoogwaardige meststoffen, kan minder ammoniak  ontstaan. Om agrariërs en mestverwerkers te stimuleren dit te doen wordt er een subsidieregeling opengesteld om dergelijke mestverwerkingsinstallaties te financieren.  

Wat levert het op?

Hoeveel minder stikstofdepositie deze maatregel oplevert, wordt nog doorgerekend.

Wat is de stand van zaken?

De subsidieregeling is op dit moment gesloten. Lees hier meer: Hoogwaardige mestverwerking (HMV) (rvo.nl).

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Mestverwerkers, die geregistreerd staan als intermediair, kunnen gebruiken maken van deze regeling.