Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging (MGA / MGB)

Status: in voorbereiding

Wat houdt de maatregel in?

Met de Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging (MGB) kunnen provincies veehouderijbedrijfslocaties van veehouders die vrijwillig willen stoppen aankopen of via een subsidie laten beëindigen. De regeling is aanvullend op de landelijke beëindigingsregelingen Lbv en de Lbv-plus. De MGB kan door provincies worden opengesteld in veenweidegebieden, beekdalen en (hoge) zandgronden.

Wat levert het op?

De maatregel richt zich op het verlagen van de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden. Daarnaast geeft het beëindigen van veehouderijen een impuls aan de gebiedsgerichte aanpak en draagt het bij aan de doelen voor natuur, water en klimaat. Met hoeveel mol de stikstofneerslag omlaag gaat, is afhankelijk van de hoeveelheid, aard en ligging van de bedrijven die meedoen aan de regeling.

Wat is de stand van zaken?

Deze regeling biedt een vervolg op de eerste tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-1), die op 1 december 2022 is gesloten.  Op basis van de evaluatie van de eerste tranche en door de komst van de Lbv en de Lbv-plus worden aanpassingen doorgevoerd. De regeling is nog in ontwikkeling en zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Provincies kunnen met de regeling budget aanvragen bij het Rijk voor de aankoop en beëindiging van veehouderijen. De regeling is momenteel in ontwikkeling. Veehouderijen die meer uitstoten dan de nog vast te stellen drempelwaarde en gelegen zijn in veenweidegebieden, beekdalen of (hoge) zandgronden komen in aanmerking voor de regeling. Exacte voorwaarden worden momenteel uitgewerkt.