Omschakelprogramma

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Boeren en tuinders die willen omschakelen naar duurzame landbouw kunnen tegen diverse belemmeringen oplopen, waaronder het rondkrijgen van de financiering. Daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ontwikkeld. 

Het Omschakelprogramma bestaat uit een fonds en verschillende regelingen die agrariërs helpen om de omslag te maken naar een stikstofarme(re), meer extensieve en meer duurzame manier van produceren:

  • Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw
    Boeren en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Met dit fonds stelt het Rijk gunstige leningen beschikbaar om hiermee financiële belemmeringen voor de stap naar duurzame landbouw te verminderen. Meer informatie: Investeringsfonds Duurzame Landbouw | Nationaal Groenfonds
  • Werkkapitaalregeling
    Met de werkkapitaalregeling verleent de overheid een borgstelling op bancaire financiering om ook de (extra) werkkapitaalbehoefte als gevolg van de omschakeling beter financierbaar te maken. De regeling staat sinds 1 januari 2022 open. Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Wat levert het op?

Door het verduurzamen van het bedrijfsproces is er minder uitstoot van stikstof (ammoniak) en broeikasgassen. Dit heeft een positief effect op natuurherstel en het halen van de doelen voor water en klimaat.
Daarnaast draagt het programma ook bij aan het verminderen van onder meer gewasbeschermingsmiddelen, het verbeteren van diergezondheid en -welzijn en het verbeteren van de bodem.

Wat is de stand van zaken?

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Agrarisch ondernemers die willen omschakelen naar een stikstofarme(re), meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering kunnen gebruik maken van de regelingen binnen dit programma.