Extensiveren

Extensiveren is een manier van landbouw- en veeteelt waarbij gebruik wordt gemaakt van meer grond per dier en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan. Om deze vorm van landbouw te stimuleren, biedt het Rijk ondersteuning.

Ondersteuning voor extensiveren

Extensiveren kan op twee manieren: minder dieren houden of meer grond gebruiken voor het houden van dieren. Landbouwgrond kan beschikbaar komen doordat agrariërs stoppen of hun bedrijf verplaatsen. Binnen een regionaal gebiedsproces werkt de provincie als regisseur. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om gronden van andere partijen en de overheid (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer) in te zetten voor extensivering. Er is hierbij altijd sprake van lokaal maatwerk. Als u wilt extensiveren, kunt u op verschillende manieren hulp krijgen:

  • Grondbanken:
    In aanvulling op de provinciale grondbanken, is de Nationale Grondbank opgezet. Via de Nationale Grondbank koopt het Rijk op vrijwillige basis gronden aan. Dit alles marktconform. Met deze beschikbare grond wil het Rijk duurzame agrariërs ondersteunen en ontwikkelruimte voor gebiedsprocessen creëren. Zo kan de Nationale Grondbank de vrijkomende grond uitgeven om blijvende agrariërs te ondersteunen bij het extensiveren of bij ruiling. Lees hier meer over de Nationale Grondbank.
  • Samenwerkingsmaatregel Veenweiden en overgangsgebieden:
    Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen een subsidie aanvragen voor het extensiveren of het verhogen van de grondwaterstand. Deze subsidie is langer open. Dit geldt voor categorie 2 en categorie 3. Voor categorie 2 is de nieuwe sluitingsdatum 28 juni 23:59. Voor categorie 3 is de nieuwe sluitingsdatum 7 juni 23:59. Categorie 1 blijft niet langer open en sluit nog steeds om 31 mei 17:00.

    Zie ook de site van RVO voor meer informatie

Persoonlijke hulp als u wilt extensiveren

Valt u onder de landelijke aanpak piekbelasting en wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw situatie? U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een zaakbegeleider.  De zaakbegeleider kan informatie geven over de opties, vragen beantwoorden en u begeleiden in het traject. Lees hier hoe u een afspraak kunt maken met een zaakbegeleider.

Valt u niet onder de aanpak piekbelasting, maar wilt u wel meer weten over de andere regelingen in de landbouw? Bij RVO kunt u terecht voor vragen en meer informatie.