Maatregelen industrie

Het Rijk neemt contact op met industriële bedrijven die vallen onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting. Samen met deze bedrijven en het bevoegd gezag bekijkt het Rijk wat er nodig is om de stikstofneerslag verder terug te brengen. Dit is aanvullend op de verschillende maatregelen uit de structurele aanpak stikstof en het klimaat- en luchtkwaliteitsbeleid die ook zorgen voor een verdere daling van de stikstofuitstoot van de sector industrie.

Maatregelen industrie in de aanpak piekbelasting

Bij het vaststellen van industriële piekbelasters worden dezelfde uitgangspunten gebruikt als bij de landbouw. Bedrijven die met een locatie landelijk de meeste stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden, vallen onder de aanpak piekbelasting. Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Bij de mate waarin industriebedrijven stikstofneerslag op Natura2000- gebieden veroorzaken, spelen verschillende factoren een rol. Bijvoorbeeld de hoogte van de schoorsteen en afstand tot een Natura2000-gebied.
Het Rijk neemt contact op met de 28 industriële bedrijven die voldoen aan de landelijke drempelwaarde van de aanpak piekbelasting. Samen met deze bedrijven wordt bekeken wat nodig is om versneld de stikstofuitstoot terug te brengen. Dit gebeurt via onder meer het aanscherpen van vergunningen en versnelde verduurzaming.

Aanpak

In 2023 zal bij de aanpak van industriële piekbelasters de focus liggen op de zeven bedrijven die binnen 25 kilometer de meeste stikstofneerslag veroorzaken op Natura2000-gebieden. Het Rijk zal de mogelijkheden voor stikstofreductie bij deze partijen in beeld brengen en daarover met hen in gesprek gaan. Ook in de maatwerkaanpak voor de grootste CO2-uitstoters worden afspraken gemaakt voor stikstofreductie. De kennis en ervaring die wordt opgedaan bij deze bedrijven gebruikt het Rijk bij de verdere aanpak van piekbelastende bedrijven in de industrie.