Stikstof

In Nederland komt er te veel stikstof in het water en de bodem terecht. Dit is schadelijk voor de natuur, water- en bodemkwaliteit en gezondheid van de mens. Daarom moet de stikstofuitstoot omlaag. De overheid neemt hiervoor maatregelen in de landbouw, industrie, bouw, verkeer en vervoer. En investeert in natuurherstel. 

Te veel stikstof schadelijk voor natuur en mens

Stikstof zelf is geen gevaarlijke of schadelijke stof. Het is zelfs een voedingsstof voor bijvoorbeeld planten. Maar als stikstof samenkomt met water- of zuurstof, ontstaan stikstofoxiden en ammoniak. Dit gebeurt vooral door stikstofuitstoot in de industrie, de bouw, het verkeer en de landbouw. Als er te veel stikstof in de natuur komt, verzuurt en vermest de bodem. Daar kunnen bepaalde planten niet tegen en die sterven af. Hierdoor ontstaan er te veel dezelfde planten en dat gaat ten koste van de biodiversiteit. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven, zoals insecten, die op hun beurt weer belangrijk zijn voor de bestuiving van onze gewassen en onze voedselproductie. Ook de dieren die de insecten eten verdwijnen, denk aan bepaalde vogels.
Te veel stikstof heeft ook een nadelige invloed op onze gezondheid via de verontreiniging van de lucht en het grond-, oppervlakte- en drinkwater. Ammoniak en stikstofoxide reageren in de lucht en vormen fijnstof, wat de kans op luchtwegaandoeningen vergroot.

Aanpak om de stikstofneerslag verminderen

De kwaliteit van veel natuurgebieden staat onder druk. Vaak is dit omdat er te veel stikstof in water en bodem terechtkomt. Om de natuur te herstellen, moet er veel minder stikstof neerkomen in de natuur. Daarom zijn er stikstofreductiedoelen opgesteld. Het kabinet heeft in de wet vastgesteld dat in 2035 74% van de stikstofgevoelige natuur in Natura-2000-gebieden de zogeheten ‘kritische depositiewaarden’ (KDW) niet meer overschrijdt. De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van leefgebieden van dieren en planten beschadigt.

Om  de stikstofuitstoot te verminderen neemt het Rijk zowel landelijke als gebiedsgerichte maatregelen.