Verkenning rekenkundige ondergrens stikstof

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is begin februari 2024 samen met het Rijk een verkenning gestart naar een rekenkundige ondergrens voor projectberekeningen met AERIUS Calculator. Het gaat om een wetenschappelijke verkenning naar de onderbouwing en de bepaling van een ondergrens. In de verkenning  nemen zij ook de juridische vereisten en de bredere gevolgen van een ondergrens mee.

Bij veel economische activiteiten, zoals het houden van vee, het bouwen van wegen en huizen en het met fossiele bronnen produceren van elektriciteit, wordt stikstof uitgestoten. Deze stikstof komt uiteindelijk ook vaak in de natuur terecht. Daarom moet voor veel van deze activiteiten een natuurvergunning worden aangevraagd.

Een natuurvergunning is niet nodig als de stikstof die in de natuur terecht komt onder de 0,005 mol/ha/jr blijft, de zogenoemde ondergrens. Initiatiefnemers berekenen de stikstof die in de natuur terecht komt met AERIUS Calculator.

Wetenschappelijke en beleidsmatige verkenning

Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (Commissie Hordijk) en andere wetenschappers hebben geconcludeerd dat er met de huidige ondergrens van 0,005 mol/ha/jr sprake kan zijn van schijnzekerheid. Dit betekent dat mogelijk niet met een nauwkeurigheid van 0,005 mol/ha/jr kan worden bepaald of en waar stikstof van een project in de natuur terecht komt.

Om deze schijnzekerheid bij projectberekeningen te voorkomen wordt in de verkenning door onafhankelijke wetenschappers onderzocht of deze ondergrens hoger ligt. In de verkenning houden provincies en Rijk ook rekening met de juridische vereisten en kijken zij naar de beleidsmatige effecten van het eventueel aanpassen van de huidige ondergrens. Een gevolg van een hogere ondergrens kan zijn dat er voor minder activiteiten dan nu een vergunningplicht zou gelden.  

De resultaten van de verkenning worden naar verwachting na de zomer van 2024 voor advies voorgelegd aan de Raad van State.