Voortgang aanpak PAS-meldingen

Het kabinet wil samen met PAS-melders – ondernemers die buiten hun schuld zonder vergunning klem zitten met hun (boeren)bedrijf – oplossingen op bedrijfsniveau zoeken om sneller uit hun onzekere situatie te komen. Dat heeft minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal vandaag laten weten aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Nijhof-Leeuw c.s., die vraagt om PAS-melders zo snel mogelijk van een oplossing te voorzien.

Het kabinet voelt een grote verantwoordelijkheid om PAS-melders te helpen. Deze ondernemers zitten al te lang in onzekerheid. In februari 2022 is het legalisatieprogramma van start gegaan, maar de vergunningverlening komt moeilijk op gang. Dit komt door de slechte staat van de natuur en de opgave voor natuurherstel die met de nieuwste wetenschappelijke inzichten alleen maar duidelijker is geworden. Alleen als geborgd is dat de doelen voor natuurherstel uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) kunnen worden gehaald, ontstaat zicht op vergunningverlening. Het is dan ook van onverminderd groot belang dat Rijk en provincies blijven doorwerken aan de opgaves voor natuurherstel in het landelijk gebied en daarvoor plannen vaststellen met een zekere, forse stikstofreductie om de druk op de natuur te verlichten. Dat is de sleutel voor het op gang brengen van vergunningverlening.

Maatwerk

Uitgangspunt voor het kabinet is dat PAS-melders zo spoedig mogelijk aan een vergunning worden geholpen door middel van het legalisatieprogramma. We zetten volop in op uitvoering van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Oplossingen kunnen daarnaast ook in de gebieden zelf gevonden worden. Daarom wordt naast het legalisatieprogramma, de aanpak met betrokkenheid van de provincies, maatschappelijke partijen en enkele PAS-melders verbreed en gaan we ook andere oplossingsrichtingen uitwerken. Zo kan een oplossing ook zijn om de bedrijfsvoering passend te maken bij een bestaande vergunning, bijvoorbeeld door de inzet van innovatie. PAS-melders die gebruik willen maken van een vrijwillige (gedeeltelijke) beëindigingsregeling of een schadevergoeding willen ontvangen, worden daarin ook ondersteund. De gewenste oplossingsrichting, zoals door de PAS melder gezien, staat altijd voorop.

Om elke PAS-melder zo goed mogelijk te helpen wil het kabinet persoonlijke begeleiding aanbieden aan degenen die daar behoefte aan hebben. Met de zaakbegeleiders zijn hier binnen de aanpak piekbelasting goede ervaringen mee opgedaan. Het kabinet kijkt samen met provincies hoe de inzet van zaakbegeleiders als een vast contactpersoon vanuit de overheid op termijn ook bij de PAS-melders kan helpen om oplossingen te bieden voor de knellende positie waar zij - door de schuld van de overheid - in terecht zijn gekomen.

Meer informatie of aanmelden?

Meer informatie of aanmelden voor het vormgeven van de verbreding van de aanpak kan via het Informatiepunt van BIJ12. Zij zorgen dat dat u in contact komt met de juiste contactpersoon bij het ministerie van LNV.