Wetenschappelijk essay voor verkenning alternatief KDW

Dit jaar is het traject begonnen om met verschillende partijen uit de agrarische sector, natuurorganisaties en provincies te verkennen of en hoe de Kritische Depositie Waarde (KDW) in de wet te vervangen is door een juridisch houdbaar alternatief waarbij de staat van de natuur leidend is. Op verzoek van de minister voor Natuur en Stikstof zijn enkele onafhankelijke wetenschappers gevraagd een essay te schrijven als input voor deze KDW-verkenning. Jan Willem Erisman, Chris Backes en Wim de Vries zijn daartoe bereid geweest. De minister is hen dankbaar voor hun uitgebreide adviezen.

Het essay heeft uiteindelijk een bredere insteek gekregen en raakt ook aan onderwerpen die al onderdeel zijn van lopende processen zoals het landbouwakkoord, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en andere gesprekken met betrokken partijen. Die bredere benadering van het essay zal door het kabinet meegenomen worden in de verschillende trajecten en worden besproken met alle betrokken partijen.

Aan de landbouw- en natuurorganisaties en provincies die deelnemen aan de verkenning wordt nu gevraagd om op de inhoud van het essay te reageren. Daarbij hebben  zij ook de mogelijkheid om eigen (bouwstenen voor) alternatieven naar voren te brengen.