Industrie

De industrie- en energiesector leveren ook een bijdrage aan het halen van de doelen voor natuur, water en klimaat. Dit gebeurt onder meer door het terugdringen van schadelijke stoffen, zoals CO2 en stikstof. De sector neemt hiervoor verschillende maatregelen op het gebied van verduurzaming.

Maatregelen

Via onder andere het Klimaatakkoord werkt de industrie aan verduurzaming van bedrijven. Dit gebeurt door meer gebruik van groene energie en energiebesparende maatregelen. Een voorbeeld van een maatregel is de verkenning naar aanscherpen van de Beste Beschikbare Technieken. Dit zijn de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om de uitstoot en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen of beperken. Daarnaast kunnen industriële bedrijven subsidie aanvragen voor investeringen in goedgekeurde apparaten, systemen of technieken die zorgen voor energiebesparing of hergebruik van afval.

In 2030 moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten. Lees hier meer over de maatregelen om de industrie te verduurzamen: Industrie | Maatregelen | Aanpak Stikstof