Basis herstellen

Natuur, water en een schone lucht vormen de basis van onze leefomgeving. Maar deze basis staat onder druk. Door de huidige staat van de natuur en het water, maar ook door klimaatverandering. Voor een leefbare toekomst van ons land is het nodig om de balans tussen mens en natuur te herstellen. Alleen dan ontstaat weer voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren. Dit betekent heldere en scherpe keuzes maken, waarbij oog is voor ieders belang. Overheden, ondernemers en inwoners werken hierbij samen aan een levend landschap.

De Nederlandse natuur is er slecht aan toe. Veel soorten planten en dieren zijn verdwenen en de waterkwaliteit moet verbeteren. Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar. Iedereen merkt dat het warmer en droger wordt en soms juist veel natter. Zo moet Nederland zich voorbereiden op extremer weer, soms met grote wateroverschotten en soms tekorten, die leiden tot droogte. Ook de kwaliteit van het grondwater verandert en wordt op bepaalde plekken steeds zouter. Dat is slecht voor zowel de landbouw als de mens. Op andere plekken is meer ruimte nodig om de natuur onze lucht te kunnen laten zuiveren, de bodem in gezonde conditie te houden en water vast te houden. Om nu en later te wonen, werken en leven in een gezonde leefomgeving, zijn aanpassingen nodig.

Een gezonde natuur en op termijn ruimte voor vergunningverlening

Nederland heeft te lang gewacht met de nodige aanpassingen in het landelijk gebied en de landbouw. Dat is te zien aan de staat van de natuur, maar ook de rechter heeft daar meerdere malen op gewezen. Dat zorgt er nu ook voor dat het moeilijk is om bijvoorbeeld vergunningen te krijgen voor de bouw van woningen, energieprojecten of om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Ook moet er snel een oplossing voor de PAS-meldingen komen – dit zijn ondernemers die buiten hun schuld nu geen vergunning hebben voor hun activiteiten. Om de natuur weer gezond te krijgen en op termijn weer ruimte te creëren voor vergunningen zijn aanpassingen nodig. Aanpassingen op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof.

Opgaven op het gebied natuur, water en klimaat

De overheid werkt samen met ondernemers, maatschappelijke partijen en inwoners aan het herstellen van de basis. Uitgangspunt is een levend landschap waar voldoende en schoon water is, waar planten en dieren kunnen voortbestaan en waar we wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen en bescherming bieden tegen klimaatverandering. Een landelijk gebied waar de landbouw een belangrijke plaats heeft, maar past binnen de grenzen van wat water en bodem kunnen dragen. Daarbij is ook aandacht voor de effecten op de leefomgeving en de mensen die er wonen. Want in een levend landschap gaan gezonde natuur, schoon en voldoende water en een schone lucht hand in hand met een vitale en levendige samenleving. Om dit te bereiken pakken overheden de opgaven in samenhang op. Er is oog voor sociaal maatschappelijke effecten en er zijn doelen opgesteld voor natuurherstel, waterkwaliteit, stikstofreductie en klimaat. Lees hier meer over de opgave van de doelen die opgesteld zijn.

Samenvatting: Ook in de toekomst willen we in een veilig land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en goed en voldoende water. Dit zijn allang geen vanzelfsprekendheden meer. Het is daarom noodzakelijk dat we op een heel andere manier leren omgaan met de ruimte en natuur in ons land, zeker nu het klimaat steeds grilliger wordt.

Voice-over tekst:
Het platteland, de dorpen, en de steden.
Elk gebied in Nederland heeft unieke eigenschappen.
En waar je ook woont of werkt, overal willen we kunnen rekenen op schoon water, schone lucht en een gezonde bodem.
Dat gaat niet vanzelf en is steeds minder vanzelfsprekend.
We zijn een klein land met veel inwoners, bedrijvigheid, industrie en landbouw bodem, water en natuur staan onder druk en we ervaren langere periodes met droogte, hitte en wateroverlast.
Dat heeft gevolgen voor onze voedselproductie, werkgelegenheid en gezondheid.
We merken het in heel Nederland ook al verschillen de problemen per gebied.
We kunnen de balans terugbrengen als we nu in actie komen.
En voor ieder uniek gebied bepalen hoe we het beste de bodem, natuur en waterkwaliteit kunnen herstellen.
Hierbij zullen we soms lastige keuzes moeten maken om alle activiteiten te laten passen in een gebied.
Daarom gaat de overheid met lokale experts, bewoners, ondernemers en organisaties in kaart brengen wat ons te doen staat.
Samen maken zij plannen die passen bij de eigenschappen, kenmerken en inwoners van een gebied.
Want de situatie in de kustgebieden is anders dan op de Veluwe.
Samen herstellen we de natuur en maken we de bodem weer gezond.
We verbeteren de waterkwaliteit en verminderen de uitstoot van stikstof en broeikasgassen.
Zo zorgen we dat elk uniek gebied in Nederland gezonder, aantrekkelijker en veiliger wordt en blijft.
Wil je meer weten over de aanpak?
Ga naar onslevendlandschap.nl

Tekst in beeld:
Wil je meer weten over de aanpak?
Ga naar onslevendlandschap.nl