Antwoorden op ingediende zienswijzen NRD

De natuur en kwaliteit van water staan onder druk en het klimaat verandert. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werken Rijk en provincies via een gebiedsgerichte aanpak aan de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit, de reductie van broeikasgassen en natuurherstel (inclusief stikstofreductie). Om de milieueffecten van de structurerende keuzes uit dit programma te onderzoeken, wordt een milieueffectrapport opgesteld: het planMER.

Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De eerste stap naar een planMER is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welke onderwerpen (reikwijdte) in het planMER onderzocht worden en met welke diepgang (detailniveau). De NRD beschrijft welke milieueffecten worden onderzocht, welke mogelijke alternatieven er zijn en hoe de aanpak eruit ziet.

Tussen donderdag 16 maart en donderdag 27 april 2023 lag de NRD ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze op de NRD indienen. Maatschappelijke organisaties konden ook deelnemen aan een participatiebijeenkomst waarin de inhoud van de NRD werd toegelicht.

Antwoord op zienswijzen

In de Nota van Antwoord staat de reactie van het Rijk op de ingediende zienswijzen over de NRD voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarnaast is er advies gevraagd aan wettelijke adviseurs, betrokken bestuursorganen en de Commissie voor de milieueffectrapportage over de reikwijdte en het detailniveau van het MER.

Op basis van deze input heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nota van Antwoord opgesteld, waarin antwoorden staan op de ontvangen zienswijzen.  De indieners ontvangen een reactie van het Rijk.

Vervolg

Alle indieners krijgen de Nota van Antwoord. De minister voor Natuur en Stikstof heeft de NRD– na het doorlopen van de zienswijzeprocedure en interbestuurlijke en interdepartementale afstemming – vastgesteld. Nu de NRD definitief is, zijn de kaders voor het planMER helder. De Nota van Antwoord geeft een samenvatting van de inhoud van de zienswijzen en de reactie van het Rijk daarop. Hier is geen bezwaar en beroep op mogelijk.

In de volgende fase wordt het milieueffectrapport voor een plan (planMER) opgesteld. Naar verwachting liggen het planMER en het ontwerp-NPLG in het najaar van 2023 zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op de stukken.

Nadat het planMER is opgesteld, toetst de onafhankelijke Commissie m.e.r het rapport op volledigheid en kwaliteit. Het Rijk gebruikt het planMER en het advies van de Commissie m.e.r voor het verbeteren van het NPLG. Ten slotte wordt het NPLG vastgesteld, waarbij het Rijk ook ingaat op de ingediende zienswijzen

Vergroot afbeelding Visual met uitleg over het milieueffectrapport

Beeld: ©Lnv