Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS) heeft als doel de stikstofmetingen en -berekeningen te verbeteren. In het kennisprogramma werken verschillende kennisinstellingen samen aan het optimaliseren van de data over de uitstoot, verspreiding en het neerslaan van stikstof. Het programma is gestart naar aanleiding van adviezen van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.

Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof heeft beoordeeld dat de gebruikte data, methoden en modellen voor stikstofmetingen van voldoende kwaliteit zijn. Tegelijkertijd geeft het Adviescollege aan dat verbeteringen aan het meet- en rekensysteem nodig zijn. Binnen het Nationaal Kennisprogramma Stikstof werken verschillende kennisinstellingen samen aan de vijf onderdelen van het kennisprogramma:

  • Actualisatie en kwaliteitsverbetering van het landelijk meetnet en rekenmodellen
  • Onderzoek en verbetering van data
  • Onderzoek naar vernieuwing landelijk meetnet en rekenmodellen
  • Regionale meetinitiatieven in de buitenlucht
  • Bedrijfsspecifiek meten van stalemissies

Werkwijze Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Via de verschillende programmaonderdelen wordt gewerkt aan het verbeteren van stikstofmetingen en -berekeningen. Tegelijkertijd werkt het Nationaal Kennisprogramma Stikstof aan een kennisagenda. Deze kennisagenda geeft inzicht in de belangrijkste kennisbehoefte  voor aanvullend onderzoek. De onderzoeken worden uitgezet bij verschillende kennisinstellingen, afhankelijk van het doel van het onderzoek en de benodigde kennis.

Zowel de kennisagenda als de bevindingen uit onderzoek worden  voorgelegd bij een maatschappelijke klankbordgroep. De maatschappelijke klankbordgroep bestaat uit onder andere: LTO, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu, NAJK en VNO-NCW. De klankbordgroep heeft als doel om de partijen te informeren en biedt de partijen mogelijkheid om  te reflecteren en advies te geven over het programma. Daarnaast wordt nagedacht over het oprichten van een wetenschappelijke klankbordgroep die kan reflecteren en adviseren op het onderzoek en de kennisagenda.

Vergroot afbeelding Visual met uitleg hoe we in Nederland stikstof meten en berekenen