Verkenning alternatief KDW in de wet

Het kabinet heeft met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (2021) vastgelegd dat de natuur sterker moet worden en de stikstofdepositie omlaag gaat. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de kritische depositiewaarde (KDW). De KDW laat zien hoeveel stikstof in mol per hectare per jaar een natuurtype maximaal aan kan. De KDW is daarmee de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van leefgebieden van dieren of planten achteruitgaat door stikstofneerslag. In een verkenning wordt onderzocht of er een alternatief mogelijk is voor het op de KDW gebaseerde doel voor stikstofreductie in de wet.
 

Staat van de natuur centraal

In de kamerbrief van 14 oktober 2022 is in de reactie op het rapport van de heer Remkes aangekondigd dat “sectorpartijen en het kabinet samen [gaan] kijken hoe en zo ja, wanneer de wettelijke verankering van de KDW te vervangen is door een andere juridisch houdbare systematiek.”
Om invulling te geven aan deze toezegging is er een verkenning opgestart. In deze verkenning wordt onderzocht of er een alternatief mogelijk is voor het op de KDW gebaseerde doel voor stikstofreductie in de wet. Dit alternatief moet de staat van de natuur centraal stellen én juridisch houdbaar zijn. De verkenning wordt samen met landbouworganisaties, natuurorganisaties en provincies uitgevoerd en duurt maximaal één jaar.  

Voortgang

Voor de zomer zijn er verschillende bouwstenen voor alternatieven van de KDW aangedragen. Deze zijn door de werkgroep bestaande uit provincies, natuur- en landbouworganisaties gezamenlijk beoordeeld. De werkgroep heeft geadviseerd om een alternatief dat de staat van de natuur centraal stelt door te kijken naar de instandhoudingsdoelen, verder te onderzoeken op haalbaarheid. De werkgroep heeft op 1 maart 2024 het eindadvies aangeboden. Lees hier meer over in de kamerbrief met een eindverslag van de verkenning.