AERIUS Register 2021 beschikbaar

Vanaf vandaag, dinsdag 19 juli 2022, is AERIUS Register 2021 beschikbaar. Met de openstelling van AERIUS Register 2021 is stikstofruimte afkomstig uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) beschikbaar in het stikstofregistratiesysteem. In eerste instantie is deze stikstofruimte beschikbaar voor woningbouwprojecten en enkele wegenprojecten. De ruimte die niet wordt gebruikt voor deze doelen is voor het legaliseren van een beperkt aantal PAS-meldingen en voor bestemmingsplannen voor woningen.

Met de wijziging van de Regeling Natuurbescherming wordt de nieuwe versie van AERIUS Register wettelijk voorgeschreven. Hiermee is ook de resterende ruimte uit de landelijke verlaging van de maximumsnelheid overdag op snelwegen uit het stikstofregistratiesysteem gehaald. De verlaagde maximumsnelheid blijft van kracht, maar levert geen stikstofruimte meer voor het stikstofregistratiesysteem.

Inzetten van stikstofruimte

Met AERIUS Register kunnen bevoegde gezagen (zoals provincies) de stikstofruimte die beschikbaar komt door maatregelen, reserveren en toebedelen aan activiteiten die stikstofruimte vragen. Dit gebeurt via het stikstofregistratiesysteem. Bij de openstelling van AERIUS Register 2021 is het stikstofregistratiesysteem gevuld met een gedeelte van de stikstofruimte die is ontstaan uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Bij het verdelen van de beschikbare stikstofruimte hebben aanvragen voor woningbouwprojecten en enkele grote infrastructurele projecten voorrang. De overgebleven stikstofruimte is beschikbaar is voor het legaliseren van een beperkt aantal PAS-meldingen en voor bestemmingsplannen voor woningen (de zogenaamde clusters van woningbouwprojecten). Gemeenten kunnen hiervoor bij de provincie aanvragen indienen.
PAS-meldingen die in aanmerking komen voor de overgebleven ruimte uit het stikstofregistratiesysteem ontvangen in augustus bericht van hun bevoegd gezag. Welke meldingen dat zijn, is afhankelijk van onder meer de locatie en de omvang van de benodigde stikstofruimte voor de legalisatie van de PAS-melding.

Ecologische beoordeling van de stikstofeffecten

Voor de release van AERIUS Register 2021 is een onafhankelijke ecologische beoordeling van de stikstofeffecten van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen uitgevoerd. Dit onderzoek bevestigt dat er geen sprake is van negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden door het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het inzetten van stikstofruimte voor vergunningverlening.
Naast de ecologische beoordeling is tevens een verantwoordingsdocument opgesteld van hoe de vrijgekomen stikstofruimte tot stand is gekomen en is er een aanvulling gemaakt van de eerdere ecologische beoordeling van de Landelijke snelheidsverlaging. Deze documenten zijn opgenomen als bijlagen van dit bericht.

Meer weten?

Het stikstofregistratiesysteem is specifiek ingericht voor de vergunningverlening van woningbouw, enkele grote wegenprojecten en het legaliseren van PAS-meldingen. Benieuwd naar het pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan het verbeteren van de natuur? Lees hier meer.

Met vragen over AERIUS Register 2021 kunt u terecht bij de helpdesk van BIJ12. Voor vragen over uw specifieke project kunt u terecht bij uw bevoegd gezag.
De uitgebreide beschrijving van deze release en de gewijzigde functionaliteiten staan in de release notes. Informatie over de AERIUS-producten is te vinden op www.aerius.nl. Hier is ook de handleiding terug te vinden.