Handreiking voor opstellen gebiedsprogramma’s

Om de provincies te helpen bij het opstellen van hun Provinciale Programma’s Landelijk Gebied, heeft het Rijk samen met betrokkenen een handreiking opgesteld die helderheid biedt over de vereisten voor de vorm, inhoud en onderbouwing van deze gebiedsprogramma’s. Naast vereisten bevat de handreiking tal van suggesties en praktische tips.

De bijgewerkte versie van de handreiking is vandaag gepubliceerd.

Voor de natuur én de samenleving is het belangrijk dat we blijven werken aan een gezond en sterk landelijk gebied. De provincies zijn momenteel aan de slag met de verdere uitwerking van de gebiedsprogramma’s. Het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) dat momenteel ter inzage ligt helpt om provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners duidelijkheid te geven wat nodig is om onze water-, natuur- en klimaatdoelen te halen. Ook geeft het inzicht in welke instrumenten provincies hiervoor kunnen inzetten.

Bij het ontwerp-NPLG hoort een handreiking voor de gebiedsprogramma’s. De handreiking is geheel in lijn gebracht met het ontwerp-NPLG. Dat betekent onder andere dat uit is gewerkt hoe provincies hun VHR-strategie kunnen opstellen en dat is aangegeven hoe ze het afwegingskader 'zorgvuldig omgaan met landbouwgrond' kunnen toepassen.

Aan provincies is gevraagd in het derde kwartaal van 2024 hun verder uitgewerkte gebiedsprogramma’s in te dienen.