Natuurverbetering

Naast maatregelen om de uitschoot van schadelijke stoffen te verminderen, neemt de overheid ook maatregelen in de natuur.  Deze maatregelen verschillen per gebied. Herstel van heidegebied vraagt bijvoorbeeld om andere maatregelen dan duinen, vennen of veenlandschap.

De overheid investeert fors in maatregelen om de natuur te verbeteren. Dit gebeurt enerzijds door algemene, landelijke maatregelen. Anderzijds kijken het Rijk en provincies per gebied wat nodig is om de natuur te verbeteren.

Algemene maatregelen

De algemene maatregelen om de natuur in stikstofgevoelige gebieden te verbeteren gelden voor heel Nederland. Denk hierbij aan de verhoging van beheervergoedingen en boscompensatie. Bij boscompensatie gaat het om afspraken om gekapte bossen te compenseren. Dit levert niet alleen een bijdrage aan natuur en biodiversiteit, maar ook aan het behalen van klimaatdoelen.
Met een verhoging van beheervergoedingen kunnen de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL, het beheer uitvoeren dat nodig is om de kwaliteit van de natuur te behouden of te verbeteren. Ook zijn er algemene maatregelen om de basiskwaliteit te verbeteren. Basiskwaliteit is de set van condities die nodig is voor algemeen voorkomende plant- en diersoorten in een specifiek gebied. Zoals de grutto in weidegebied en de paling in de waddenzee. Het gaat hierbij om milieucondities, de inrichting, het beheer en gebruik van het landschap. Zijn die in orde, dan is dat goed voor alle soorten planten en dieren.  

Gebiedsgerichte maatregelen

Omdat geen natuurgebied hetzelfde is, krijgt elk natuurgebied een aanpak op maat. Wat er waar moet gebeuren, verschilt immers sterk per gebied. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de kwaliteit van de bodem, soort ondergrond, de conditie van het water en hoe het op dit moment met het natuurgebied gaat. Zo zijn de droge heidegebieden in Drenthe anders dan de veenplassen in Zuid-Holland. Voorbeelden van gebiedsgerichte maatregelen zijn afvoer van stikstof door extra maaien of het laten grazen van schapen of koeien. Ook het kruidenrijker maken van bermen, natuurvriendelijke oevers en het aanleggen houtwallen en bomenrijen tussen natuurgebieden zijn maatregelen om de natuur te verbeteren.

Een compleet beeld van natuurherstelmaatregelen in Nederland kunt u vinden op  de website van BIJ12: Herstelmaatregelen in beeld - BIJ12