Wijziging Regeling natuurbescherming voor ontwikkeling stikstofbanken

De Regeling Natuurbescherming wordt gewijzigd om rijksdoelenbanken en provinciale doelenbanken onder AERIUS Register operationeel te maken en de legalisering van PAS-meldingen meer prioriteit te geven. De voorgestelde regelingswijziging is vanaf vandaag in consultatie.

Met de wijziging wordt het mogelijk om stikstofdepositieruimte afkomstig van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen en de Regeling provinciale maatregelen PAS-melders via het stikstofregistratiesysteem (SSRS) beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt het mogelijk om voor toestemmingverlening  beschikbaar gekomen depositieruimte in AERIUS Register bekend te maken op een  andere wijze dan via een regelingswijziging van de Regeling natuurbescherming. Daarnaast borgt de wijziging het gebruik van de nieuwe versie van AERIUS Calculator, Register en Monitor in verband met de jaarlijkse actualisatie van AERIUS.  

Doorontwikkeling stikstofbanken

Eind vorig jaar heeft het kabinet aangekondigd in te zetten op de doorontwikkeling van stikstofbanken waarin voor activiteiten beschikbare stikstofdepositieruimte wordt opgenomen. Het gaat om het landelijk stikstofregistratiesysteem (SSRS), de specifieke provinciale doelenbanken, een landsdekkende microdepositiebank en daarnaast extra in te stellen rijksbanken. AERIUS Register is het instrument om extern salderen via stikstofbanken te faciliteren. Momenteel bevat AERIUS Register alleen nog het SSRS. 

De Ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van Infrastructuur en Waterstaat, voor Klimaat en Energie en van Defensie, krijgen de mogelijkheid om depositieruimte te registreren in een aparte stikstofbank in AERIUS Register, en om ruimte uit deze banken toe te (laten) delen aan projecten.

Rijksbanken maken het mogelijk om depositieruimte beschikbaar te stellen voor grote maatschappelijke projecten als de energietransitie en grote woningbouwprojecten. Projecten waarbij de stikstofneerslag hooguit 0,05 mol per hectare per jaar is kunnen gebruik maken van de microdepositiebank.  
 

Aanpassing prioritering doelen SSRS

In de Regeling Natuurbescherming is vastgelegd aan welke doelen stikstofdepositieruimte uit het SSRS kan worden toebedeeld. Ook is vastgelegd welke van deze doelen daarvoor als eerste in aanmerking komen. Het kabinet maakte onlangs bekend hierover nieuwe afspraken te hebben gemaakt. De regelingswijziging legt de nieuwe kabinetsafspraken vast. 

PAS-melders krijgen meer prioriteit. Zij komen als eerst in aanmerking voor toedeling van beschikbare ruimte. Daarnaast is alleen voor concrete woningbouwprojecten die op korte termijn ruimte nodig hebben depositieruimte beschikbaar. Het gaat om depositieruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) en de aankoopregeling Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-1). 

Vier maanden na het beschikbaar stellen van de depositie kunnen  projecten voor renovatie en veiligheid van rijkswegen gebruik maken van de dan nog resterende ruimte. Deze resterende ruimte blijft overigens ook beschikbaar voor PAS-meldingen en woningbouwprojecten.

De wijziging van de Regeling Natuurbescherming gaat in vanaf oktober 2023.