Werkwijze Programma Natuur: Lerende Samenwerking

De uitvoering van het Programma Natuur gebeurt in samenwerking met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Elk natuurgebied krijgt een aanpak op maat. De provincies wijzen de natuurgebieden waar maatregelen nodig zijn aan, en maken met de terreinbeherende organisaties een gebiedsaanpak met maatregelen. Daarbij betrekken ze partijen in en om het natuurgebied. Zij kijken samen hoe systeemherstel te realiseren is. Daarvoor zijn ook maatregelen nodig buiten de natuurgebieden. De uitvoering richt zich daarom ook op de zogenaamde overgangsgebieden.

Lerende samenwerking

Het programma Natuur werkt met de lerende samenwerkingsaanpak. Doel van de lerende samenwerkingsaanpak is te leren door te doen en zo de werkpraktijk verder te ontwikkelen. Deze aanpak werkt vanuit het principe leren door te doen. Het idee hierbij is om samen aan de slag te gaan, waarbij er ook ruimte is om fouten te mogen maken. Belangrijk in de lerende samenwerking is om inzichten en ervaringen met elkaar te delen. In dit lerende netwerk wissel je over een langere periode kennis uit, om zo tot nieuwe inzichten te komen.

De lerende samenwerking krijgt concreet vorm in netwerkbijeenkomsten, werkateliers rond specifieke thema’s en werkgroepen voor betrokken partijen. Alle betrokkenen bij het Programma Natuur brengen elkaar hiermee op de hoogte van de voortgang en bekijken welke strategische thema’s samen opgepakt kunnen worden. 

Aanpak in de overgangsgebieden

In de overgangsgebieden; de directe omgeving van alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland, gaat het de komende jaren gebeuren. Overheden en betrokken partijen maken hier samen concrete plannen voor een natuurinclusieve, ruimtelijke inrichting. Een inrichting die zorgt voor robuust herstel van de natuur in het natuurgebied én voor een werkbaar perspectief voor de landbouw. Overgangsgebieden zijn aangewezen om te zorgen dat doelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Natura2000 gebieden behaald worden. Het ministerie van LNV adviseert dat maatregelen van overgangsgebieden samen in het gebiedsproces worden bepaald. Dit gebeurt nadat de provincie de gebiedsdoelen heeft vastgesteld. Binnen programma Natuur is er een werkgroep Overgangsgebieden opgezet vanuit maatschappelijke partijen, om het Programma Natuur hierover te adviseren. 

Young Professionals

Young Professionals is een groep van jonge medewerkers (18-35 jaar) van verschillende organisaties die direct betrokken zijn bij het systeemherstel in de overgangsgebieden. Het gaat om o.a. ecologen, boeren, ambtenaren en terreinbeheerders die getraind worden in een ontwerpende aanpak in gebiedsprocessen.  Zij doen een leerwerktraject van een jaar om informatie te verzamelen over de overgangsgebieden.  Dit doen zij in nauwe samenhang bij de uitvoering van Programma Natuur. De uitkomsten van het traject worden ook gedeeld met de ruim 500 betrokken professionals rond de overgangsgebieden. Het hogere doel van het leerwerktraject voor Young Professionals is om landbouw- en natuurbelangen beter te verenigen.

Het leerwerktraject Ontwerpaanpak overgangsgebieden is een initiatief van het ministerie van LNV, binnen de ‘Lerende samenwerking’ rond Programma Natuur, in samenwerking met de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied.