Ondernemingsplan

Valt uw bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting? Er zijn verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door extensiveren, overstappen naar een ander bedrijfstype, omschakelen naar duurzame landbouw, verplaatsen van het bedrijf en innoveren. U kunt hierbij ook kiezen voor een combinatie van de verschillende opties. Ondernemers hebben binnen de aanpak ruimte voor eigen ideeën en voorstellen, deze kunnen worden opgenomen in een ondernemingsplan.

Toekomstbestendig plan

Met een ondernemingsplan maakt u duidelijk wat uw keuzes zijn en hoe die keuzes leiden tot het verminderen van de stikstofuitstoot van uw bedrijf. Uitgangspunt is dat de plannen toekomstbestendig zijn en bijdragen aan de lokale doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat. Hiermee wil het Rijk voorkomen dat er geld wordt geïnvesteerd in oplossingen die op lange termijn niet houdbaar blijken. Dit is belangrijk voor een duurzaam toekomstperspectief van de onderneming. De kans op een duurzaam perspectief zal hoger zijn, wanneer er meer stikstofreductie is. Op basis van de te verwachte stikstofreductie en de bijdrage aan het halen van doelen voor natuur, water en klimaat wordt bepaald of een ondernemingsplan mee loopt binnen de aanpak piekbelasting.

Een plan waarvan niet zeker is of het op korte termijn toekomstbestendig is in het kader van de gebiedsopgaven, kunnen meegenomen worden in het gebiedsprogramma. Deze plannen vallen dan buiten de aanpak piekbelasting.
Wanneer een duurzaam ondernemingsplan niet de gewenste doelen kan halen met de beschikbare regelingen, dan kan in bijzondere gevallen gekeken worden naar een maatwerkoplossing. Deze maatwerkoplossing is er voor uitzonderlijke gevallen en moet voldoen aan staatssteunregels en andere procedures rond regelingen.

Inhoud ondernemingsplan

De komende tijd werkt het kabinet met provincies de werkwijze en toetsing rond het ondernemingsplan verder uit. De verantwoordelijkheid voor het komen tot een plan dat leidt tot voldoende stikstofreductie ligt bij de agrarische ondernemer. Een zaakbegeleider kan ondernemers ondersteunen in het traject van het opstellen van het ondernemingsplan.

Pilot Ondernemingsplan voor agrariërs

Je kunt als agrarisch ondernemer nu deelnemen aan de pilot Ondernemingsplan. Heb je ideeën of plannen om stikstof te reduceren op jouw bedrijf? Weet jij hoe jouw bedrijf een positieve bijdrage kan leveren aan natuur, water of klimaat? Maak dan nu met een financiële bijdrage van de overheid je eigen toekomstbestendige ondernemingsplan. Je wordt hierbij ondersteund door een eigen adviseur en zaakbegeleider. 

De pilot is een initiatief van de gezamenlijke overheden gemeenten, provincies, waterschappen en ministerie van LNV. Ze voeren de pilot Ondernemingsplan nu uit in De Peel en in De Gelderse Vallei om toekomstperspectief voor agrarisch ondernemers in de praktijk vorm te geven. Per regio doen ongeveer 15 agrarische bedrijven mee. De bedoeling van de pilot is ervaring op te doen met een aanpak waarbij de praktijk op bedrijfsniveau centraal staat, ervaringen uit de pilot worden meegenomen in toekomstig beleid.

Meer informatie is te vinden op Pilot Ondernemingsplan voor agrariërs | Ede Ondernemers en Bijdrage ondernemingsplan voor agrariërs | Gemeente Barneveld