Maatregelen voor natuurherstel

Intensief herstel, onderhoud en beheer is nodig om natuur in Nederland weer gezond en sterk te maken. Zo nemen provincies en terreinbeherende organisaties veel verschillende soorten maatregelen om stikstofgevoelige natuurgebieden te herstellen en versterken.

Voorbeelden zijn:

 • Plaggen: verwijderen van de vegetatie en de bovenste grondlaag
 • Omvormen van naaldbos naar loofbosVerwijderen uitheemse plantensoorten (exoten) zoals de Amerikaanse vogelkers
 • Kades aanleggen om water vast te houden in bijvoorbeeld hoogveengebied
 • Chopperen: verwijderen van de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag
 • Verwijderen van struweel van veenvegetaties
 • Baggeren voor betere waterkwaliteit
 • Oud riet maaien
 • Extra maaibeurten om voedingsstoffen af te voeren
 • Steenmeel strooien om de bodemkwaliteit te herstellen
 • Nieuwe pachtvoorwaarden stellen bij verpachting
 • Opzetten grondwaterpeil
 • Sloten en greppels dempen
 • Aanbrengen van folie om water vast te houden
 • Natuurvriendelijke oevers aanleggen