Advies Ecologische Autoriteit

De Ecologische Autoriteit heeft een advies gepresenteerd op basis van de inmiddels 70 natuurdoelanalyses die de Autoriteit heeft getoetst. In het rapport ‘Doen wat moet én kan’ staat dat het slecht gaat met de stikstofgevoelige natuur in Nederland. De overheid moet en kan meer maatregelen nemen om de natuurdoelen nog te kunnen halen. Daarnaast zijn er verbeterde natuurdoelanalyses nodig om beter inzicht te krijgen in de problemen en voor een goede onderbouwing voor aanvullende maatregelen

Alle provincies maken natuurdoelanalyses waarin zij per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied laten zien of de natuurdoelen met de huidige maatregelen worden gehaald, of dat er meer nodig is voor natuurherstel. Deze natuurdoelanalyses zijn nodig voor de maatregelen die worden opgenomen in provinciale gebiedsprogramma’s in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De Ecologische Autoriteit is ingesteld om de ecologische onderbouwing van de natuurdoelanalyses te toetsen.

De Ecologische Autoriteit heeft inmiddels 70 van de 130 natuurdoelanalyses getoetst. Op basis van de hoofdbevindingen en gesprekken met diverse betrokkenen adviseert de Ecologische Autoriteit nu breder over wat nodig is om de natuurdoelen te halen.