Samenwerking

Om de problemen op het gebied van natuur, water, stikstof en klimaat aan te pakken werken verschillende partijen samen. Zowel overheden, sectorpartijen als inwoners leveren hierin een bijdrage en denken mee over een passende oplossing.

Nationale, provinciale en lokale overheden nemen het voortouw, maar ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben een verantwoordelijkheid. Hierbij wordt de kracht van regionale verschillen benut en worden belangen zorgvuldig afgewogen bij het maken van keuzes.

Samenwerking in de breedte

De opgaven in de samenleving hebben invloed op veel verschillende sectoren, zoals de landbouw, industrie en bouw. Daarom zitten verschillende sectorpartijen regelmatig aan tafel bij de afstemming van de aanpak die nodig en passend is.
Ook spelen de problemen op het gebied van natuur, water en klimaat op alle lagen in onze land: op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Daarom werken overheidspartijen nauw samen. Betrokken zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Defensie, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en kennisinstellingen werken zij aan een aanpak voor het halen van de doelen.

Kennisinstellingen: voor een stabiele basis van de aanpak

Kennisinstellingen zorgen voor de wetenschappelijke basis achter de aanpak en zijn van belang bij bijvoorbeeld het effect van maatregelen en bepalen van doeltreffendheid van een aanpak. Betrokken zijn onder andere Wageningen University & Research, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Deltares.