Water

Veel water in Nederland is nog niet schoon genoeg, door bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Ook verandert het klimaat, waardoor er vaker zeer droge of juist natte periodes zijn. Het kabinet werkt daarom aan het waterbeheer, het verbeteren van de  waterkwaliteit, de beschikbaarheid van schoon water voor mens en natuur en de waterveiligheid.

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Maar op veel plekken is water vervuild door bijvoorbeeld mest, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Het kabinet neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van water omhoog gaat. En dat er ook in de toekomst voldoende zoet water is.

Voldoende water

Voldoende zoetwater is cruciaal in ons land, onder meer voor de stabiliteit van dijken, voor natuur en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Veel economische sectoren zijn afhankelijk van zoetwater, zoals landbouw, scheepvaart en industrie. Deze sectoren hebben een groot aandeel in de nationale economie. Voldoende zoetwater is ook van belang voor de volksgezondheid, het leefmilieu in de stad en het tegengaan van bodemdaling. Lees hier meer over het belang van voldoende zoet water.

Schoon en gezond water

Gezond water is van levensbelang als bron van leven voor mens en natuur. Mensen gebruiken het als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren die in het water leven, is het de natuurlijke omgeving. Meer weten over hoe we in Nederland werken aan schoon water? Kijk op: Schoon water | Ons water

Maatregelen

wilt u meer weten over welke maatregelen genomen worden op het gebied van waterkwaliteit?  Op onderstaande websites vindt u meer informatie: