Gebiedsgerichte aanpak

Animatie Gebiedsgerichte Aanpak
We staan samen voor de grote uitdaging
om in het landelijke gebied de natuur te herstellen
én de leefbaarheid te behouden. 

Onze huidige manier van leven is niet houdbaar voor de toekomst.
Er is onvoldoende schoon water
en de natuur en biodiversiteit staan ernstig onder druk.
Dit is geen gemakkelijk verhaal. 

Het gaat om een onontkoombare verandering
en met name voor de landbouw is de opgave groot.
De natuur is de basis voor al wat leeft.

Vanuit die gedachte werken Rijk en provincies
aan een nieuw perspectief voor iedereen die woont of werkt
in het landelijke gebied.

Het behalen van de doelen is een landelijke opgave.
Provincies gaan met gebiedspartners aan de slag
om deze doelen in de gebieden te behalen.
Dat is maatwerk, want elke provincie is anders.
En er zijn grenzen: niet alles kan overal. 
Daarom nodigen provincies de gebiedspartners uit om aan tafel te gaan.
Hoe herstellen we de natuur én geven we invulling aan mobiliteit, 
industrie en landbouw? 

Wat is er mogelijk?
En wat is daarvoor nodig?
Zo wordt een gebiedsprogramma opgesteld.
In juli 2023 worden de gebiedsprogramma’s ingediend bij het Rijk.
Dit is een belangrijke eerste stap.
De nadere uitwerking en uitvoering van de maatregelen gebeurt in de jaren daarna.
Onder regie van de provincie gaan de gebiedsprocessen door.
Per gebied wordt bepaald hoe de doelen het beste behaald kunnen worden.
Per maatregel worden de effecten in kaart gebracht.

Alles wordt in samenhang met elkaar bekeken.
Door aan tafel mee te praten
helpt u om de transitie van het landelijke gebied tot een succes te maken.
Zo werkt u mee aan duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling
in balans met onze leefomgeving, natuur, water en bodem.

Meer informatie? Website van uw provincie.