Kamerbrief stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Met deze brief informeert minister Schouten de Kamer, zoals toegezegd, over de stand van zaken met betrekking tot het aantal deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.