Start legalisatieprogramma PAS-meldingen

Het legalisatieprogramma PAS-meldingen is op 28 februari 2022 ingegaan en gepubliceerd in de Staatscourant. In het programma staat hoe ondernemers met PAS-meldingen een vergunning krijgen en welke maatregelen nodig zijn voor het creëren van stikstofruimte. Binnen drie jaar na vaststelling van het programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van alle PAS-meldingen mogelijk is. De verwachting is dat halverwege 2022 de eerste stikstofruimte voor het legaliseren van PAS-meldingen beschikbaar komt.   

Ondernemers met PAS-meldingen waren tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgesteld van de vergunningsplicht vanwege een beperkte stikstofdepositie. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn en dat deze ondernemers alsnog een vergunning moesten aanvragen. Met het vaststellen van het legalisatieprogramma wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting om alle PAS-meldingen, die aan de gestelde criteria voldoen, te legaliseren.

Beschikbare stikstofruimte

De stikstofruimte voor het verlenen van toestemming aan PAS-meldingen moet komen uit beëindigingsregelingen en aankoopregelingen voor veehouders die vrijwillig willen stoppen. Hiervoor zijn volgende bronmaatregelen beschikbaar: Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, de Regeling Provinciale Aankoop Veehouderijen (voorheen MGO) en de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.
Een deel van de stikstofruimte uit deze regelingen wordt gebruikt voor het legalisatieprogramma. De regelingen dragen ook bij aan vermindering van stikstofdepositie in de natuur en andere overheidsdoelen zoals  woningbouw.
Wanneer de eerste ruimte van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen beschikbaar komt, wordt gekeken welke melding of meldingen het beste passen in de vrijgekomen ruimte. Dit gebeurt door te kijken naar de stikstofuitstoot van de PAS-meldingen en waar de stikstofuitstoot vrijkomt. Dit is voor elke PAS-melding verschillend.

Ondernemers van PAS-meldingen die zich nog niet hebben gemeld voor legalisering kunnen dit nog doen via mijnRVO.nl/pasmeldingen. Meer informatie over het legaliseren van PAS-meldingen vindt u hier.