Kamerbrieven 2024

Mei 2024

Kamerbrief 31 mei 2024: Nieuwe inzichten zoetwaterbeschikbaarheid

april 2024

Kamerbrief 26 april 2024: Afzien beroep op verjaring aansprakelijkheid bij PAS-melders

Kamerbrief 15 april 2024:  Voortgang NPLG en stikstofmaatregelen

Kamerbrief 12 april 2024: Kamerbrief Aanpak PAS-meldingen

Kamerstuk 10 april 2024: Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang 

Kamerbrief 10 april 2024: Beslisnota Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang | Beleidsnota

Kamerstuk 10 april 2024: Bijlage Basisrapport_concentratiegebieden | Rapport

Kamerbrief 9 april 2024: Commissieverzoek Voortgangsrapportage Natuur in relatie tot natuurdoelanalyses en beleidsdoorlichting

maart 2024

Kamerbrief 1 maart 2024: Eindverslag verkenning naar alternatieven voor KDW in de wet

februari 2024

Kamerbrief 28 februari 2024: Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Kamerbrief 26 februari 2024: RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee' januari 2024

Kamerbrief 26 februari 2024: Appreciatie ex ante evaluatie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Kamerbrief 9 februari 2024: 5e tranche Regio Deals

Kamerbrief 7 februari 2024: Bijgewerkte Handreiking voor de gebiedsprogramma's Nationaal Programma Landelijk Gebied

januari 2024

Kamerbrief 26 januari 2024: Motie De Groot over reductie van stikstofemissies

Kamerbrief 23 januari 2024: Reservering van middelen voor de financiering van eerste maatregelpakketten NPLG

Kamerbrief 23 januari 2024: Voortgang aanpak piekbelasting

Kamerbrief 23 januari 2024: Innovatie emissiereductie veehouderij 

Kamerbrief 23 januari 2024: Derde lerende evaluatie Natuurpact 2023

Kamerbrief 23 januari 2024: Voortgangsrapportage van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Kamerbrief 15 januari 2024: Uitvoering motie rekenkundige ondergrens 

Kamerbrief 15 januari 2024: Toezegging rol en positionering AERIUS in het stikstofdossier